Informacje o podatku od nieruchomości

Jednym z podatków, które muszą płacić właściciele mieszkań własnościowych, domów, gruntów czy też innych ziem jest podatek od nieruchomości Poznań. Jeśli chodzi o właścicieli mieszkań to tylko część z nich musi płacić tego rodzaju podatek. Dotyczy to mieszkań mających własną księgę wieczystą i są w pełni wyodrębnione prawnie. W przeciwnym razie tematem tym zajmuje się spółdzielnia. W momencie kupna nieruchomości fakt ten należy zgłosić w gminie w ciągu 14 dni, podobna sytuacja ma miejsce gdy zostanie sprzedana część gruntów, wyrobiona księga wieczysta czy też uzyskaniu praw do użytkowania wieczystego. Po złożeniu odpowiednich formularzy zostanie się poinformowanym o wysokości podatku.

Kto powinien płacić podatek od nieruchomości?
Podatek od nieruchomości Poznań płacić muszą wszystkie osoby fizyczne, jednostki organizacyjne czy też osoby prawne. Obowiązek płatności tego podatku dotyczy:
– właścicieli nieruchomości
– posiadaczy mienia publicznego
– posiadaczy samoistnych ziemi czy też obiektów

Osoby zwolnione z konieczności płacenia podatku
W zakresie prawa znajdują się pewne przypadki możliwości zwolnienia z płatności podatku od nieruchomości, jednak dodatkowo każda gmina ma możliwość zwolnienia z konieczności płacenia podatku dodatkowe podmioty. Wśród podmiotów standardowo zwolnionych z konieczności płacenia podatku od nieruchomości wymienić należy między innymi osoby nie prowadzące działalności gospodarczej w przypadku posiadania:
– budynków będących wykorzystywanych w przypadku działalności leśnej, rybackiej czy też rolnej
– nieużytków i użytków ekologicznych
– gruntów zalesionych
– gruntów zakrzewionych
– gruntów, które położone są w rodzinnych ogrodach działkowych

Stawki
Podatek od nieruchomości Poznań jest bardzo zależny od kilku czynników wśród, których wymienić należy powierzchnia oraz stawki ustalone przez gminę. Każda gmina ustala swoje stawki indywidualnie jednak obecnie maksymalną stawką jaką może ustalić jest 0,77 zł za 1 metr kwadratowy powierzchni użytkowej.

Terminy
Płatność za podatek od nieruchomości rozłożona zwykle jest na 4 raty. Terminy płatności to 15 marca, maja, listopada oraz września. Płatność możliwa jest zarówno w urzędzie gminy, inkasenta bądź też przelewem.